­

Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам батлах тухай