­

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 


 БАТЛАВ.


БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН

 

ЗАХИРАЛ                    Д.МӨНХБАТ

 

 

2013 оны 08 дугаар сарын 31 өдөр

 

 

БЗД-ИЙН 97 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2013 – 2014 ОНЫ

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Боловсрол шинжлэх ухааны яамны зорилт болон бусад

Зорилт

Сургуулийн зорилго, зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хариуцах эзэн

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нэг. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд

1.1 Нийслэлд СӨБ-ын хамран сургалтын хувийг 71%, бага боловсролын хамран сургалтыг

Зургаан настны хамран сургалтыг 96,0%, нэгдүгээр ангийн элсэлтийг 100 хувьд хүргэж сургууль завсардалтыг бууруулах

1.1.1 нэгдүгээр ангийн элсэлтийг зохион байгуулах

Сургалтын менежер Т.Ариунжаргал, Ш.Оюунсайхан, ч.Оюунгэрэл

2013 оны III улиралд

1.1.2 Бага, суурь, бүрэнд дунд боловсролын хамран сургалтын байдалд дүн шинжилгээ хийх

2014 оны I улиралд

1.1.3 Статистик мэдээ, гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийх

2013 оны III улиралд

1.2 5920 суудал бүхий 9 сургууль, 350 ор бүхий 4 цэцэрлэг, 1 спорт заалыг ашиглалтанд оруулна.

Спорт заал, урлаг танхимын засварын ажил

1.2.1 Сургуулийн урлаг танхимын засварын ажил, багш нарын чийрэгжүүлэх кабинетийг байгуулах

БТЗАН,

Сургуулийн захиргаа

2014 оны I улиралд

1.2.2 Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас хийсэн шалгалтын дагуу хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийг тооцох

Сургуулийн захиргаа

2013 оны III улиралд

1.3 Боловсролын удирдах ажилтны үүрэг хариуцлага оролцоог сайжруулах замаар боловсролын салбарын эрх зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, багшийн ажлыг бодитой үнэлэх, урамшуулах тогтолцоог бий болгох

1.3.1 БШУЯамны сайдын А/293 тушаалын хэрэгжилтийг хангах, хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журамд өөрчлөлт оруулах

Сургуулийн захиргаа

2014 оны I улиралд

1.4 Боловсролын стандарт, шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, ээлжит хичээл бүрийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн олон хувилбартай арга зүй технологийг дэмжих, түгээх, нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Боловсролын стандарт, шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, ээлжит хичээл бүрийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн олон хувилбартай арга зүй технологийг дэмжин түгээхийн зэрэгцээ хичээлийн судалгааг сайжруулах

1.4.1 Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, ээлжит хичээл бүрийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн арга зүйг мэргэжил бүрээр 2-оос доошгүйг гарган түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд ахмад багш нарын туршлагыг сурталчлах

Сургалтын менежерүүд

Улирал бүр

nimodipine stroke nimodipine traumatic subarachnoid hemorrhage nimodipine emedicine
loperamide etos link loperamide kopen
cordarone og alkohol celticcodingsolutions.com cordarone og alkohol
motilium notice motilium eureka motilium 1mg/ml
amoxiclav site amoxicillin 750
tryptizol 10 mg engorda go tryptizol 50
ataraxia read atarax precio
renova open renovar passaporte
inderal engorda inderal generico inderal comprar
celebrex celebrex en ibuprofen celebrex dosering