­

БЗДүүргийн 97 дугаар сургуулийн онцгой нөхцөл, гамшгийн үеийн сургуулийн менежмент


БЗДүүргийн 97 дугаар сургуулийн онцгой нөхцөл, гамшгийн үеийн сургуулийн менежмент

НЭГ.Сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалт

1.

Байгалийн гамшиг, онцгой нөхцлийн үеийн ажлын төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөө гаргасан

Хавсралт 1

2.

Удирдлага, багш, ажилчин ажилтнууд, сурагчид, эцэх эхийн мэдээлэлжүүлэлт, харилцаа холбоо

Бүх анги удирдсан багш нарт сурагчдыг эрсдлээс хамгаалах төлөвлөгөө гарган эцэг эхэд танилцуулан гарын үсэгжүүллээ.

 

Хавсралт 2

 

3.

Тусламжийн болон дайчилгааны ажлын зохион байгуулалт

Аливаа эрсдэлт үйл ажиллагаанд бэлтгэлтэй байж аврах гарцын схемын дагуу заах аргын нэгдлээр 7 баг болон авран хамгаалах, зөвлөн туслах дайчилгааны ажил зохион байгуулагдана.

4.

Болзошгүй хөнөөлт үр дагаврыг багасгах, хохирлооссэргийлэх мэдлэг, чадвар

Захиргааны зөвлөлийн хурлаар болзошгүй эрсдлээс хамгаалах дүгнэлт буюу төлөвлөгөө гарган баталж ажиллаж байна.

5.

Нүүлгэх, хөнөөлийн голомтоос холдуулах арга хэмжээ авах

 

6.

Үйл ажиллагааг нөхөн сэргээх

 

ХОЁР.Бусад нөхцөл

1.

Зудад нэрвэгдсэн аймгуудын нөхцөл байдлаасавсан сургамж

Сургамж, зөвлөгөөг ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан

2.

Гахайн ханиадны тархалтын үед авсан арга хэмжээ,сургамж, туршлага

Холбогдох төлөвлөгөө гаргасан.ХӨСҮТ, мэргэжлийн эмчийн зөвлөмж, яриа таниулга хийсэн.Дулаан хувцас, гарын ариун цэвэр маш сайн анхаарах

3.

Сурагчдын үдийн цай, хоолны бэлтгэл, нийлүүлэлт, түүнд сургуулийн зүгээс тавих эрүүл ахуйн хяналтын зохион байгуулалт, үр нөлөө

Сургуулийн эмч, менежер, эцэг эхийн төлөөллөөс бүрдсэн хяналтын зөвлөл тушаалаар байгуулсан.

өдөр тутам хяналт тавьдаг

үдийн цай нийлүүлдэг тусгай өрөөтэй болсон

Мэргэжлийн хяналтын албатай хамтран ажиллаж байна.

ГУРАВ. Зудад нэрвэгдсэн байдал

1.

Хичээллэх нөхцөл байдал, ар гэр ахуй амьдралын нөхцөл

Хичээллэх нөхцөл хэвийн байна.

2.

Хүндрэлийн гол хэлбэр, багасгахад шаардлагатай арга хэмжээ

Байхгүй байна.

drug coupons eblogin.com discount prescription drug card
motilium notice motilium eureka motilium 1mg/ml
tryptizol 10 mg engorda tryptizol precio tryptizol 50
inderal engorda blog.tgworkshop.com inderal comprar
clopidogrel bloedverdunner clopidogrel maagbescherming clopidogrel 75
amoxicilina devlog.stoepel.net amoxicillin dosage
amoxil forte dosage bioselect-us.com amoxil paediatric drops chemist warehouse
microlite pill weight loss microlite weight gain microlite pill